Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2. 6416 EB  Heerlen. Tel. 045-5426767

Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur

Dit parochiebulletin geldt voor vijf  weken. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk vrijdag  22 juni 2018 op bovenstaand nummer of via e-mail parochiemoederanna@gmail.com

Pinksteren, feest van begeestering

Pinksteren- waarschijnlijk het minst bekende, maar zeker niet het minst belangrijke feest. De apostelen ontvingen de kracht van de Heilige Geest; daardoor werden zij zo begeesterd (!), dat ze enthousiast het geloof gingen verkondigen en iedereen hen hoorde spreken in hun eigen taal.

Hoe hebben wij Pinksteren, dat net achter ons ligt, beleefd? Hebben we ons laten raken? Het is nog niet te laat, de heilige Geest werkt altijd. Nee, God lost niet al onze problemen voor ons op: wel vergroot Hij het geluk, dat we al hebben, en steunt Hij ons waar we kracht nodig hebben.

Het geloof wordt op 2 manieren verkondigd: door wat we zeggen en wat we doen. Durven we er in deze tijd nog voor uit te komen dat we in God geloven? En laten we dat dan ook blijken door de dingen die we doen, of juist laten? Onze wereld heeft mensen nodig die, zoals Jezus dat zei, licht van de wereld en zout van de aarde zijn; mensen die smaakmakers zijn en in een steeds oppervlakkige maatschappij verdieping weten te brengen.

Laten we, vanuit Pinksteren, als begeesterde mensen het geloof stralen!

Mede namens kerkbestuur, geestelijken en lokale groepen: Zalig Pinksteren!

Deken Bouman

Broeder Frederik laatste keer koster op 17 juni

Het gaat allemaal sneller dan verwacht, omdat de nieuwe werkgever van onze koster hem heeft gevraagd al per 1 mei te beginnen. Daarom heeft hij nu een dubbele baan: op weekdagen voor de nieuwe werkgever, in het weekend voor de parochie. Zo hebben we in goed overleg kunnen borgen dat er een warme overdracht is naar de vrijwilligers en dat de processies van Heerlen-Centrum en Welten nog mede door hem georganiseerd kunnen worden.

Bij het ter perse gaan van het parochieblad is al wel bekend dat broeder Frederik op zondag 17 juni voor de laatste keer zal kosteren in de Pancratius. Op die zondag zal er dan ook op een gepaste manier bij deze laatste werkdag stil worden gestaan. Details zijn daarvan helaas nu nog niet bekend. In elk geval zal iedereen al middels aanwezigheid in de gelegenheid zijn om de dankbaarheid voor zijn inzet tot uitdrukking te brengen. Nadere details zullen in de kerk bekend worden gemaakt.

Peter Schunck, bedankt!

Vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens heeft de bisschop van Roermond eervol ontslag verleend aan Peter Schunck als lid van het overkoepelend kerkbestuur, waarin hij de locatie Pancratius vertegenwoordigde. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid, die aanwezig zal blijven in vele aspecten, het meest zichtbaar in het Jacobusbeeldje dat hij liet vervaardigen. Peter, bedankt!

Brieven kerkbijdrage Molenberg en Anna

Gebruikelijk ontving u in januari een brief over de kerkbijdrage. Het slechte nieuws is, dat deze brief door omstandigheden dit jaar pas in mei is of wordt bezorgd. Het goede nieuws: in de brief staat nu per maand vermeld wat we van u in 2017 hebben ontvangen, zodat u kunt controleren of uw bijdrage correct is vermeld.

Let dus wel: deze brief staat dus los van de vraag of u in 2018 al wel of niet hebt betaald, dit is de brief die u eigenlijk in januari al had moeten ontvangen!

Dank voor uw bijdrage,

Locatiebestuur MAMM

Vacature penningmeester overkoepelend kerkbestuur

Wij zijn Wiel Vaessen bijzonder dankbaar voor de manier, waarop hij zich naast andere taken (zoals het lokale bestuur van Welten en het dekenaatsbestuur) inzet voor het overkoepelend kerkbestuur in de rol van penningmeester. Omdat hij in september hoopt zijn 75e verjaardag te vieren, is hij binnenkort cf. het “algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland” aftredend. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Hoewel natuurlijk het hele bestuur voor de financiën verantwoordelijk is, heeft de penningmeester op het financiële gebied natuurlijk een specifieke taak. Per locatie (Pancratius, Welten, Joseph, Andreas, MAMM) wordt lokaal zorg gedragen voor het financiële beheer: daar worden voor de losse parochies de kerkbijdragen geïnd, rekeningen betaald, boekhoudingen gevoerd, jaarrekeningen gemaakt. De penningmeester van het overkoepelend kerkbestuur houdt hier toezicht op, synchroniseert processen en adviseert het bestuur in de financiële zaken; natuurlijk is zij/hij ook volledig lid van het bestuur en heeft stemrecht over alle zaken, die het bestuur aangaan.

Het bestuur hoopt op iemand, die deze vrijwilligerstaak op zich wel nemen. Zij/hij heeft financiële kennis van zaken, liefst kennis van Exact (waarnaar de lokale boekhoudingen binnenkort overstappen), kan in een team functioneren en is positief verbonden met onze geloofsgemeenschap.

Geïnteresseerden voor een gesprek voor nadere toelichting kunnen contact opnemen met deken Bouman (045-5713682, deken@pancratiusheerlen.nl ). Wanneer u weet dat iemand dit waarschijnlijk zou willen maar te bescheiden is om dit kenbaar te maken, kunt u dit ook laten weten aan deken Bouman. Dank!

Het kerkbestuur.

Processie 3 juni

Op zondag 3 juni trekt de processie na de Mis van 10 uur door Heerlen!

De route is als volgt: Pancratiusplein Zuid; Akerstraat tot rotonde; Putgraaf; Mariabad (evt Rustaltaar); Rector Driessenweg; Groene Boord; Zomerstraat; Winterstraat; Oliemolenstraat; Herfststraat; Zomerstraat; Lentestraat (Rustaltaar bij trouwlinde); St. Franciscusweg; Ruys de Beerenbroucklaan; Laan van Hövell tot Westerflier; Ds. Jongeneelstraat; Tempsplein  (Rustaltaar); Raadhuisstraat; Geleenstraat; Pancratiusplein Zuid.

We roepen iedereen langs de route op om de processie welkom te heten middels vlaggen, beeldjes voor de ramen en vooral: uw aanwezigheid!

Zoals gebruikelijk komt de Mis van 11.30 uur op de processiezondag te vervallen.

Orgelconcert dinsdag 5 juni

Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u het niet te laten: entree is een vrije gave.

Op dinsdag 5 juni is het volgende concert, verzorgd door Jo Louppen. Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en Jo zal proberen aan uw wens te voldoen.

 Samenkomstengeloofsverdieping: 12 juni

Op 17 april vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor hen, die zich verder in het geloof willen verdiepen. Een groepje van 5 personen heeft zich nu gevormd, we treffen elkaar op regelmatige basis op de dekenij. De vierde samenkomst is op dinsdag 12 juni om 20.00 uur.

Interesse in deelname, meer weten? deken@pancratiusheerlen.nl of 045-5713682.

Heerlense bedevaart naar Lourdes

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de parochies van Cluster Heerlen Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te reizen. Dat betekent dat Jeugdkring Chrisko de komende maanden een groep gaat vormen samen met de pelgrims uit de parochies en kapelaan Blom als geestelijk begeleider.

Begeleiders, verzorging, kapelaan en parochianen: samen als pelgrims op weg!

De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. We sluiten hiervoor aan bij de Limburgse bedevaart, maar vormen daarbinnen een eigen groep. Er zal een driesterren zorghotel voor deze reis gereserveerd worden, waar we als groep kunnen verblijven.

Voor mensen met een lichte zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen aan/uittrekken, hulp bij persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, etc.) gaan er verpleegkundigen mee in de groep. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u natuurlijk meegaan. U verblijft dan in het Accueil op het Heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij onze groep. Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom.

Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar Maria?

Er liggen folders achterin de kerken in Heerlen Zuid.

Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met:

Secretariaat Jeugdkring Chrisko

06-21891859

secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Vormsel zaterdag 9 juni

Op zaterdag 9 juni zal het Vormsel plaatsvinden voor de vormelingen van ons cluster. Dit zijn de kinderen (de meesten) van groep 8 van de parochies St. Joseph, St. Andreas, St. Martinus en H. Moeder Anna. Om 19.00 uur zal de H. Mis plaatsvinden in de St. Josephkerk met als vormheer Dr. L. Hendriks, rector van het Grootseminarie Rolduc. Als parochies wensen we de vormelingen toe dat Gods liefde hen altijd zal begeleiden in hun verdere leven. Namens de parochie Moeder Anna feliciteren we de vormelingen van Windekind: Emma Alkema, Charlotte Feierabend, Marjolijn Reijnders, Niels van de Kandelaar, Britt Wierts, Mees Vanhommerig, Jytte Alzer, Nora Kaag, Frederique Stoelinga, Tim Werker, Juule Wullems, Fabiënne Kaul, Jasper Lenders, Femke Langenveld, Dries Aarts, Yinte Huppertz, Charlotte Watervoort, Sem van Straaten, Xamé Coenen, Faye van der Heijden en Lucas Schiffelers; en aan de vormelingen van Tarcisius: Alexia Bruggeman, Amelie Torres, Nyima Straube en Joep Wetzels.

 

BANNEUX-BEDEVAART

Op zaterdag 25 augustus 2018 gaan we weer naar Banneux op dagbedevaart.

Het thema van deze dag is: “Rijk met Maria, de Maagd der Armen”

Aanmelden kan tot 1 augustus 2018 bij het “Huis voor de Pelgrim” Maastricht

Telefoon 043-3215715 en de kosten  ad € 24,00 per persoon overmaken.  (kinderen t/m 12 jaar

€ 12,00).

S.v.p. vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer:

NL15INGB0001058699 

t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten, Maastricht met vermelding van“Maria Legioen” en van uw naam, adres en telefoonnummer.

Indien meerdere personen meegaan, s.v.p. alle namen, adressen en telefoonnummers apart noteren.

Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelneming.

 

Weekend 26/27 mei 2018

H.Drieëenheid

Ev. Mt. 28, 16-20

Zaterdag 26 mei                    IN GROTE KERK

18.00 Voor alle zieke parochianen

Zondag 27 mei

11.30   Eerste communieviering kinderen basisschool Windekind

Maandag 28 mei

18.00   Samen de rozenkrans bidden

18.30   Voor alle zielen in het vagevuur        

Vrijdag 1 juni H. Justinus martelaar

18.00    Samen de rozenkrans bidden

18.30   Overl. ouders Peters-Rongen; Nellie Dassen-v.d. Boom; voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 2/3 juni 2018

Sacramentsdag

Ev. Mc. 14, 12 – 16

Zaterdag 2 juni                      IN GROTE KERK     

18.00   Voor het geestelijke en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 4 juni

18.00   Samen de rozenkrans bidden

18.30   Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 8 juni            H. Hart van Jezus

18.00   Samen de rozenkrans bidden

18.00   Mia Brouwer/Verstappen; voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend  9/10 juni 2018           

Tiende zondag door het jaar

Ev. Mc. 3, 20 -35

Zaterdag 9 juni                                 IN  GROTE KERK

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 11 juni             H. Barnabas,  apostel

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Zegen over ´t leven van A.M. Jöbses-van der Laak; voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 15 juni

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 16/17 juni 2018          

Elfde zondag door het jaar

Ev. Mc. 4, 26- 34

Zaterdag 16 juni                              IN GROTE KERK

18.00     Voor  het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 18 juni

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen i het vagevuur

Vrijdag 22 juni

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 23/24 juni 2018

Geboorte van de H. Johannes de Doper

Ev. Lc. 1, 57 – 66

Zaterdag  23 juni                             IN GROTE KERK

18.00     Dankviering communicanten m.m.v.

“Jeugdkoor Nieuwenhagerheide” o.l.v. Jo Louppen

Voor alle zieke parochianen

Maandag 25 juni

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 29 juni  HH. Petrus en Paulus, apostelen

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Zaterdag 30 juni

                 Geen H.Mis  i.v.m. Park City Live Festival