Parochie-Nieuws

Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X

jaargang 27 / 2018                                                nr. 06 juni

R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen

tel. 045-542 67 67

e-mail: parochiemolenberg@ziggo.nl

website: www.parochie-molenberg.nl

 

Pinksteren, feest van begeestering

Pinksteren- waarschijnlijk het minst bekende, maar zeker niet het minst belangrijke feest. De apostelen ontvingen de kracht van de Heilige Geest; daardoor werden zij zo begeesterd (!), dat ze enthousiast het geloof gingen verkondigen en iedereen hen hoorde spreken in hun eigen taal.

Hoe hebben wij Pinksteren, dat net achter ons ligt, beleefd? Hebben we ons laten raken? Het is nog niet te laat, de heilige Geest werkt altijd. Nee, God lost niet al onze problemen voor ons op: wel vergroot Hij het geluk, dat we al hebben, en steunt Hij ons waar we kracht nodig hebben.

Het geloof wordt op 2 manieren verkondigd: door wat we zeggen en wat we doen. Durven we er in deze tijd nog voor uit te komen dat we in God geloven? En laten we dat dan ook blijken door de dingen die we doen, of juist laten? Onze wereld heeft mensen nodig die, zoals Jezus dat zei, licht van de wereld en zout van de aarde zijn; mensen die smaakmakers zijn en in een steeds oppervlakkige maatschappij verdieping weten te brengen.

Laten we, vanuit Pinksteren, als begeesterde mensen het geloof stralen!

Mede namens kerkbestuur, geestelijken en lokale groepen: Zalig Pinksteren!

Deken Bouman

LET OP: Op zondag 10 juni zal de H. Mis in onze kerk niet om 10.00 uur beginnen maar om 09.30 uur.

Broeder Frederik laatste keer koster op 17 juni

Het gaat allemaal sneller dan verwacht, omdat de nieuwe werkgever van onze koster hem heeft gevraagd al per 1 mei te beginnen. Daarom heeft hij nu een dubbele baan: op weekdagen voor de nieuwe werkgever, in het weekend voor de parochie. Zo hebben we in goed overleg kunnen borgen dat er een warme overdracht is naar de vrijwilligers en dat de processies van Heerlen-Centrum en Welten nog mede door hem georganiseerd kunnen worden.

Bij het ter perse gaan van het parochieblad is al wel bekend dat broeder Frederik op zondag 17 juni voor de laatste keer zal kosteren in de Pancratius. Op die zondag zal er dan ook op een gepaste manier bij deze laatste werkdag stil worden gestaan. Details zijn daarvan helaas nu nog niet bekend. In elk geval zal iedereen al middels aanwezigheid in de gelegenheid zijn om de dankbaarheid voor zijn inzet tot uitdrukking te brengen. Nadere details zullen in de kerk bekend worden gemaakt.

Brieven kerkbijdrage Molenberg en Anna

Gebruikelijk ontving u in januari/februari een brief over de kerkbijdrage. Het slechte nieuws is, dat deze brief door omstandigheden dit jaar pas in mei is of wordt bezorgd. Het goede nieuws: in de brief staat nu per maand vermeld wat we van u in 2017 hebben ontvangen, zodat u kunt controleren of uw bijdrage correct is vermeld.

Let dus wel: deze brief staat dus los van de vraag of u in 2018 al wel of niet hebt betaald, dit is de brief die u eigenlijk in januari/februari al had moeten ontvangen!

Dank voor uw bijdrage,

Lokatiebestuur MAMM

Communiemis 13 mei

Op zondag 13 mei hebben 9 kinderen van basisschool de Broederschool de 1e H. Communie gedaan! Van harte willen we proficiat wensen aan Yaela Evers, Kaylen Schijns, Quincy Meijers, Ashley Meijers, Jason Bischops, Jenalysa Barrow, Kaylee Timmermans, Dylan van der Spoel en Dylano Holtman!

 Heilige Missen in onze Kerk

Zondag 03 juni 2018 Tweede zondag na Pinksteren. Hoogfeest van het H. Sacrament van het lichaam en bloed van Christus. Sacramentsdag.

1ste lez.: Ex. 24,3-8 2e lezing: Hebr. 9,11-15  Evangelie: Mc. 14,12-16.22-26

Celebrant: Kapelaan Blom

10.00 uur:   H.. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 06 juni 2018 in de 9e week door het jaar. Vrije gedachtenis van de H. Norbertus, bisschop

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); Rob Hanenbergh (fam.).

Zondag 10 juni 2018 Tiende zondag door het jaar

1ste lez.: Gen. 3,9-15 2e lezing: 2 Kor. 4,13-5,1 Evangelie: Mc. 3,20-35

Celebrant: Rector de Haas

09.30 uur: H. Mis voor: Jaardienst Trees Dikmans.

Woensdag 13 juni 2018 in de 10e week door het jaar. Gedachtenis van de H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); G. Meens (stg.).

Zondag 17 juni 2018 Elfde zondag door het jaar

1ste lez.: Ez. 17,22-24 2e lezing: 2 Kor. 5,6-10  Evangelie: Mc. 4,26-34

Celebrant: Prof. Stevens

10.00 uur:   H. Mis voor: Hubert Crombach (fam.); Piet Trines (coll.); Johan en Gerda Frederiks, zoon Jo en dochter Fieke (fam.).

Woensdag 20 juni 2018 in de 11e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); Henriette en Josephine Riga (stg.); Elly Deguelle-Cremers (fam.).

Zondag 24 juni 2018 Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de doper

1ste lez.: Jes. 49,1-6 2e lezing: Hand. 13,22-26 Evangelie: Lc. 1,57-66.80

Celebrant: Kapelaan Blom

10.00 uur:   H. Mis voor: Joep de Haas (coll.); Voor de parochie.

Woensdag 27 juni 2018 in de 12e week door het jaar. Vrije gedachtenis van de H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker   (fam.).

 

Vacature penningmeester overkoepelend kerkbestuur

Wij zijn Wiel Vaessen bijzonder dankbaar voor de manier, waarop hij zich naast andere taken (zoals het lokale bestuur van Welten en het dekenaatsbestuur) inzet voor het overkoepelend kerkbestuur in de rol van penningmeester. Omdat hij in september hoopt zijn 75e verjaardag te vieren, is hij binnenkort cf. het “algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland” aftredend. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Hoewel natuurlijk het hele bestuur voor de financiën verantwoordelijk is, heeft de penningmeester op het financiële gebied natuurlijk een specifieke taak. Per locatie (Pancratius, Welten, Joseph, Andreas, MAMM) wordt lokaal zorg gedragen voor het financiële beheer: daar worden voor de losse parochies de kerkbijdragen geïnd, rekeningen betaald, boekhoudingen gevoerd, jaarrekeningen gemaakt. De penningmeester van het overkoepelend kerkbestuur houdt hier toezicht op, synchroniseert processen en adviseert het bestuur in de financiële zaken; natuurlijk is zij/hij ook volledig lid van het bestuur en heeft stemrecht over alle zaken, die het bestuur aangaan.

Het bestuur hoopt op iemand, die deze vrijwilligerstaak op zich wel nemen. Zij/hij heeft financiële kennis van zaken, liefst kennis van Exact (waarnaar de lokale boekhoudingen binnenkort overstappen), kan in een team functioneren en is positief verbonden met onze geloofsgemeenschap.

Geïnteresseerden voor een gesprek voor nadere toelichting kunnen contact opnemen met deken Bouman (045-5713682, deken@pancratiusheerlen.nl ). Wanneer u weet dat iemand dit waarschijnlijk zou willen maar te bescheiden is om dit kenbaar te maken, kunt u dit ook laten weten aan deken Bouman. Dank!

Het kerkbestuur

Heerlense bedevaart naar Lourdes

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de parochies van Cluster Heerlen Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te reizen. Dat betekent dat Jeugdkring Chrisko de komende maanden een groep gaat vormen samen met de pelgrims uit de parochies en kapelaan Blom als geestelijk begeleider.

Begeleiders, verzorging, kapelaan en parochianen: samen als pelgrims op weg!

De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. We sluiten hiervoor aan bij de Limburgse bedevaart, maar vormen daarbinnen een eigen groep. Er zal een driesterren zorghotel voor deze reis gereserveerd worden, waar we als groep kunnen verblijven.

Voor mensen met een lichte zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen aan/uittrekken, hulp bij persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, etc.) gaan er verpleegkundigen mee in de groep. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u natuurlijk meegaan. U verblijft dan in het Accueil op het Heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij onze groep. Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom.

Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar Maria?

Er liggen folders achterin de kerken in Heerlen Zuid.

Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met:

Secretariaat Jeugdkring Chrisko

06-21891859

secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Pelgrimage naar pater Karel – Munstergeleen

Pelgrimeren heeft te maken met ‘op weg zijn naar…’ en dat is een beeld van ons leven. Het leven is een voortdurend ‘op weg naar…’ De ene keer kies je heel bewust een pas, de andere keer heb je geen grip op de weg die ingeslagen wordt. De ene keer heb je bewust een doel voor ogen, maar vindt je de weg er naar toe lastig te kiezen of is deze minder begaanbaar dan je zou willen. Hoe dan ook; het is zinvol om Gods zegen te vragen over onze levensweg, onze pelgrimage door het leven. Samen willen we pelgrimeren naar Pater Karel in Munstergeleen op zaterdag 23 juni. Dit kan te land, ter zee of in de lucht…! Vanaf 09.00 uur wordt er gefietst vanaf de St. Josephkerk; vanaf 10.00 uur wordt er gewandeld vanaf de kerk in Puth. Maar u kunt gerust met eigen vervoer komen (auto)! De H. Mis zal om 11.00 uur aanvangen. Een Misintentie kost 5 euro; gelieve de intentie (goed leesbaar!) vooraf aan de Mis af te geven. Graag aanmelden bij uw parochie zodat we weten voor hoeveel mensen voor koffie en thee kan worden gezorgd.

Samenkomstengeloofsverdieping: 12 juni

Op 17 april vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor hen, die zich verder in het geloof willen verdiepen. Een groepje van 5 personen heeft zich nu gevormd, we treffen elkaar op regelmatige basis op de dekenij. De vierde samenkomst is op dinsdag 12 juni om 20.00 uur.

Interesse in deelname, meer weten? deken@pancratiusheerlen.nl of 045-5713682.

 

Vooraankondiging Banneux-Bedevaart 2018

Op zaterdag 25 augustus 2018 gaan we weer naar Banneux op dagbedevaart.

Het thema van deze dag is: “Rijk met Maria, de Maagd der Armen”

Aanmelden kan tot 1 augustus 2018 bij het “Huis voor de Pelgrim” Maastricht.

Telefoon 043-3215715 en de kosten  ad € 24,00 per persoon overmaken.  (kinderen t/m 12 jaar € 12,00).

S.v.p. vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer:

NL15INGB0001058699 

t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten, Maastricht met vermelding van“Maria Legioen” en van uw naam, adres en telefoonnummer.

Indien meerdere personen meegaan, s.v.p. alle namen, adressen en telefoonnummers apart noteren.

Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelname.

Academie Rolduc over ‘niets’

Academie Rolduc sluit het seizoen op vrijdag 8 juni af met een lezing over ‘niets’. Dat wil zeggen: over het filosofisch vraagstuk of er ‘iets’ is of ‘niets’. Dit is een heel oud thema waar zowel filosofen, theologen als natuurwetenschappers zich al eeuwenlang mee bezighouden. Filosoof en taalkundige drs. Hubert Timmermans gaat tijdens de lezing in op de ontwikkeling van het ‘idee van het ‘niets’ in de loop van de eeuwen. Timmermans behandelt daarmee in korte tijd 25 eeuwen wijsbegeerte en natuurwetenschap, met uitstapjes naar oosterse filosofieën als Boeddhisme en Taoïsme, waarin het niets-begrip ook een belangrijke rol speelt.

Academie Rolduc is een lezingencyclus van het Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een lezing over een actueel thema op het snijvlak van kerk, filosofie, samenleving, ethiek of cultuur. Abdij Rolduc ligt aan de Heyendallaan 82 in Kerkrade. De lezing begint om 19.00 uur in Abdij Rolduc in Kerkrade. Iedereen is welkom. Deelname kost vijf euro. Aanmelding vooraf is gewenst en kan via academie.rolduc@gmail.com

Vormsel zaterdag 9 juni

Op zaterdag 9 juni zal het Vormsel plaatsvinden voor de vormelingen van ons cluster. Dit zijn de kinderen (de meesten) van groep 8 van de parochies St. Joseph, St. Andreas, St. Martinus en H. Moeder Anna. Om 19.00 uur zal de H. Mis plaatsvinden in de St. Josephkerk Heerlerbaan met als vormheer Dr. L. Hendriks, rector van het Grootseminarie Rolduc. Als parochies wensen we de vormelingen toe dat Gods liefde hen altijd zal begeleiden in hun verdere leven.

 

Bereikbaarheid pastorie:

Voor afspraken van missen en andere vragen kunt u terecht op de dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. U kunt telefonisch misintenties opgeven bij Mw. Hollanders of mondeling in de kaarsenwinkel. Misintenties voor de maanden juli én augustus 2018 s.v.p. opgeven vóór 22 juni 2018

In spoedgevallen kunt u kapelaan op zijn gsm bereiken

Deken Bouman                                     045 – 5713682

Pastorie Molenberg                              045 – 5426767

Kapelaan R. Blom                                 06 – 55722869

Diaken A. Jegerings                             045 – 5411699

Mw. A. Hollanders                                 045 – 5712413

Thuiscommunie:

De H. Communie wordt door kapelaan Rick Blom en diaken Ton Jegerings rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt  zich aanmelden voor de maandelijkse thuiscommunie. U heeft de keuze om de thuiscommunie te ontvangen op de 1ste vrijdag of de 1ste zaterdag van de maand. Opgave bij kapelaan Blom of diaken Jegerings

Rekeningnummer kerk­bestuur Ing-bank: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK ­kerk­bestuur Versc­hijning vd Onbevlekte Maagd