Onlangs is in het wijkblad ‘Aarbek’ (11e jaargang, nr. 41) een artikel verschenen met als kop ‘Verdwijnt de Kerk uit de wijk?’ In dat artikel werd die vraag niet beantwoord.

Wij zijn als federatiebestuur blij met elke betrokkenheid van de parochianen bij onze kerk. Echter wij zitten als bestuur met enkele uitdagingen te weten dalende inkomsten als gevolg van teruglopend kerkbijdragen en toenemende kosten.

Daarnaast zien we ook een trend in teruglopend kerkbezoek. Daarover ging ook het artikel in het wijkblad. Op 13 december 2015 vond wederom een vrijwilligersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst is reeds melding gemaakt van een klankbordbijeenkomst. Het doel van de klankbordbijeenkomst op 14 januari j.l. was het uitwisselen van informatie over de parochie nu en in de toekomst.

Het kerkbestuur heeft tijdens bovenbedoeld overleg met enkele zeer betrokken parochianen vanuit de Annaparochie ( hierna: klankbordgroep) een mondelinge toelichting gegeven op de recente, steeds zorgwekkender wordende, jaarcijfers van de afgelopen jaren en gewezen op het sterk teruggelopen kerkbezoek.

Dit maakt dat het Kerkbestuur maatregelen heeft genomen waaronder de vieringen van de H. Mis zoveel mogelijk in de kapel te houden in plaats van in de grote kerk, dit is ingevoerd per 1 oktober j.l..

Het langer openhouden van de grote kerk was onverantwoord geworden. Om het verder interen op het eigen vermogen een halt toe te roepen moest gesneden worden in de uitgaven, waarbij met name de energiekosten domineren. Door de grote kerk te sluiten dalen de energiekosten. De grote kerk wordt wel nog gebruikt voor bijzondere gelegenheden zoals de Christelijke hoogfeestdagen: Kerst, Pasen en Pinksteren, alsmede Communiemissen en uitvaarten. Huwelijksmissen komen nauwelijks nog voor.

Deze uitleg werd begrepen en geaccepteerd door de klankbordgroep.

Daarna werd gesproken over de vraag: hoe nu verder met de Annaparochie?

Zakelijk weergegeven kwamen er 3 opties naar voren:

– handhaving status quo, dus doorgaan zoals het nu is met de dagkapel in de huidige vorm;

– grote kerk proberen te verkopen of verhuren en met het vrijgekomen geld de dagkapel vergroten en verfraaien. Voor deze optie ( verkoop/verhuur grote kerk) is echter voorafgaande toestemming van het Bisdom nodig;

– de Annakerk, inclusief de dagkapel, definitief sluiten waarna de kerkgangers van de Annaparochie aansluiting zoeken bij naburige parochies zoals bijvoorbeeld de Molenberg of de Pancratius.

 

De klankbordgroep bood voorts aan om zelf met ideeën/suggesties en berichten “vanuit het veld” te komen en deze informatie ter ondersteuning van het kerkbestuur met hen te delen. Het kerkbestuur vindt dit een goed initiatief en heeft Vice Voorzitter Louk Bour bereid gevonden om hiervoor als namens het kerkbestuur als contactpersoon met de klankbordgroep te fungeren.

Uiteraard konden tijdens het overleg d.d 14 januari 2016 geen besluiten genomen worden, omdat hiervoor een voltallig kerkbestuur vereist is en op de avond van het overleg de Deken, statutair voorzitter van het kerkbestuur ( ziekte) en Joost Frantzen( herstellend van ongeval) ontbraken.

Daar komt bij, dat de cluster Heerlen- Zuid, waartoe ook onze federatie behoort, na Pasen 2016 met een nieuwe Deken te maken krijgt die hierin ook gekend moet worden. Bovendien was dit ook niet het doel van deze bijeenkomst.

Het kerkbestuur heeft het overleg als constructief ervaren en meent dat hierdoor het wederzijds begrip en respect is gegroeid, hetgeen ook noodzakelijk is omdat we samen de Parochie vormen.

Federatiebestuur M. A. A. M.